«Wonderful »

תג ארכיון: רודולף גנטנברינק

מצרים: ממצאים נצחיים מן הפירמידה הגדולה

הוק וביצים .. כאשר הם היו ראשונים שהתגלו כך פירים אוורור בתוך מה שנקרא תא המלכה של הפירמידה הגדולה, שם נמצאו בעוד שלושה נושאים: הקרס (ראו תמונת Perex.), את הכדורים ואת חתיכת עץ ארז הדומה שליט. כל שלושת הנושאים היו זמן קצר לאחר גילוי מוקשים ידי דיקסון וו המהנדס הבריטי ב 1872 נגנב. החפצים התגלו ...

דלתו המפוארת של גנטנברינק בפירמידה הגדולה

יש עדיין הרבה מסתורין סביב הפירמידה הגדולה. לדוגמה, אנחנו עדיין לא יודעים מה גלריה גדולה שימשה. יתר על כן, אנחנו לא יודעים מה שנקרא החדר של המלכה עשה ולבסוף מה פירים המובילים מחדר זה שימשו. אנחנו אפילו לא יודעים מה עומד מאחורי תריסי האבן של פירים אלה. משהו שאנחנו יכולים רק לברר על ...